A gyógyítás művészetének elmélyítése

Meditatív vizsgálódások és útmutatások

 

„...A legszörnyûbb, hogy az em­be­rek ma mindent az értelmükkel akar­nak fel­fog­ni. Az orvoslásban egyál­talán sem­mit sem lehet az ér­te­lem­mel fel­fog­ni. Az értelemmel leg­fel­jebb az ás­vá­nyok betegségeit le­het­ne fel­fog­ni, de azokat ugye nem gyó­gyít­juk. Mindent, ami or­vo­si, a köz­vet­len szem­lé­lettel kell meg­ra­gad­ni, és eh­hez ezt elôbb ki kell ala­kí­ta­ni.”
Mit jelent ez a „közvetlen szemlélet”, hogyan lehet elsajátítani, alkalmazni? Ehhez adott Rudolf Steiner konkrét mód­szer­tani útmutatást fiatal or­vo­sok­nak és orvostanhallgatóknak éle­té­nek utolsó szakaszában. Fel­vá­zol­ta, hogyan épüljön fel egy olyan ok­ta­tás, mely az intellektuális tu­dást szel­lem­tu­do­má­nyos szem­lé­let­tel, ér­zü­let­tel itat­ja át. Kor­szak­al­ko­tó je­len­tô­sé­gét, mai ak­tu­ali­tá­sát mu­tat­ja, hogy azon né­hány or­vos mun­kás­sá­gá­ból ki­in­dul­va, akik a könyv­ben fel­jegy­zett 13 elô­adást 1924 telén és ta­va­szán hall­gat­ták, mára egy min­den föld­ré­szen jelenlévô gyó­gyá­szat nôtt ki.

Csak az emberben lakozó szellem ké­pes a világ szel­le­mét megközelíteni. Az em­ber saját lényében rejti a „nagy világ”, a mak­ro­koz­mosz minden rej­té­lyét és titkát. A rej­té­lyek, melyeket életünk ad fel szá­munkra, nem a világ folyásának szemlélésében vi­lá­go­sodnak meg számunkra, hanem az em­be­ri bel­sôbe való pillantásunk által. A vi­lág­ismeretre való törekvésünk átalakul ön­is­me­ret­re való törekvéssé.

Az emberi belsô megtöltése szellemi fel­is­me­ré­sekkel fel­éb­redés az érzéki valóságból és azokból az im­pul­zu­sokból, amelyeket az aka­rat a valóságból me­rí­teni képes.

„Ha a saját lényedet akarod megismerni,
Akkor nézz körül a világban minden irányba.
Ha a világot valóban át akarod látni,
Pillants saját lelked mélységeibe.”

Szerző: Steiner, Rudolf
Ár: 2700 HUF
Mennyiség:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support