A csillagok világa és az ember

Rudolf Steinernek ez az elô­adás­so­ro­zata életünk egyik leg­iz­gal­ma­sabb titkát boncol­gat­ja: mi­ben áll a kapcsolatunk a körbeölelô csil­lag­vi­lág­gal? A szel­lem­tu­do­mány szerint az em­ber nem­csak ha­lá­la után lép köz­vet­le­nül kap­cso­lat­ba ez­­zel a vi­lág­gal, ha­nem al­vá­sa ide­­jén is, így az elô­adá­sok arra is meg­pró­bál­nak fényt de­rí­teni, hogy mi tör­té­nik ve­lünk, amíg alszunk, és ho­gyan zaj­lik le életünk a ha­lál után. A cik­lus a fen­ti­ekkel össze­füg­gés­ben ar­ra is igyek­szik vá­laszt adni, hogy mi­ben áll a ter­mé­sze­­ti szük­ség­sze­rû­ség, va­­gyis mennyi­ben ha­tá­roz­zák meg éle­tün­ket a csil­la­gok, és mennyi­­ben va­gyunk sza­ba­dok.

 

„...Itt a Földön fizikai testünk révén, mint földi lények élünk, akik­nek súlya van. Lélegzésünk révén a levegô körfor­gá­sá­ban élünk, és odakint a csillagokat látjuk. Amint áthaladtunk a ha­lál ka­pu­ján, odakint a szellemi-lelki világban eltávolodunk a Föld­tôl. Mint­egy a csillagokon kívül vagyunk, túlsó oldalukról né­zünk a csil­la­gok­ra, visszatekintünk a csillagvilágra. Nem a Föld ta­la­ján ál­lunk, hanem kozmikus gondolatokban és kozmikus erôk­ben lé­­te­­zünk. Abban az atmoszférában élünk, amelyet szel­lemi-lel­ki mó­don mi készítettünk magunknak, ahogyan le­ír­tam. Vissza­tekin­tünk a csillagokra, nem a csillagok ragyogását lát­juk, hanem a hier­ar­chi­ákat, azokat a szellemi lényeket, akiknek a fizikai csil­la­gok, csak képmásai.
Így az ember egyre inkább megtanulhatja itt a Földön, hogy mi­lyen lesz az élete, amikor átlépett a halál kapuján. Vannak, akik azt mond­ják: Minek kell mindezt tudnom? Majd meglátom a ha­lá­lom után! – Ez körülbelül olyan, mintha az ember két­ség­be von­ná sze­me világának az értékét. Mert az ember a fejlô­dés so­rán egy­re inkább olyan létformába jut el, ahol a most leírtak át­élé­sét azál­tal kell a halál utáni idôre megszereznie, hogy itt a Föl­dön elô­ször gondolatokba foglalja. Ha a Földön kire­keszt­jük a szel­le­mi világról való tudást, ez szellemi-lelki megvakítást je­lent a halál utá­ni életre. Ha az itteni világban elutasítjuk a szel­le­mi vi­lág­ról va­ló tudást, akkor a halál kapuján áthaladva egyszerûen nyo­mo­rék­ként lépünk a szellemi világba, mert az emberiség a sza­bad­ság felé fejlôdik.
Ezt az emberiségnek egyre világosabban kellene értenie, és be ke­lle­ne látnia ebbôl a szellemi világ ismeretének szükségességét.”

Szerző: Steiner, Rudolf
Ár: 2600 HUF
Mennyiség:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support