Égi lajtorján

„Ha szívrôl szólunk, az sosem a látható
szívet jelenti, hanem a szeretet erejét.”

Ez a könyv azokhoz szól, akik keresik a kap­cso­­latot az isteni világgal s az ön­ma­guk­ban lako­zó istenivel. Ma ez a kap­cso­lat nem adott. Tudatos erô­fe­szí­tést kell tennünk, hogy ez a kap­cso­lat élôvé válhasson. A szer­zô sok évtizedes gyakorlatából hi­te­le­sen mutatja meg az ön­nevelés le­he­tô­sé­ge­it, miközben nem kész utat mu­tat, hanem kér­dé­seivel inspi­rál. Ezzel az ön­is­merettel és „tudással” fel­vér­tez­ve nevel­het­jük gyermeinket. A könyv a gyer­mek fejlôdésének nagy ál­lo­másain vezet végig, megmutatva, hogy a fel­nö­­vek­vô gyermek miképpen tükrözi
az em­be­riség tudati evolúcióját.

Ezt az írást haszonnal forgathatják a vallásosság iránt érdeklôdôk, a pe­da­gó­gusoknak és a szülôknek pedig kimeríthetetlen inspiráció a nevelés össze­tett kérdéseiben.
„…A leírtak a mi megértésünket szol­gál­ják, és mind­annyiunk to­vábbi ku­ta­tá­sai is, amelyek hát­tér­világí­tást je­len­te­nek, s ki­mon­dat­lanul a gye­rek­se­reg­re ra­gyog­nak, amikor me­sé­lünk. Vi­lá­gít­ják azt az utat, ame­lyik a meg­is­me­ré­sen át tu­datosságra éb­reszti a val­lá­sos­sá­got. Tanítani nem, csak világítani le­het a fel­nö­vekvô Én szá­má­ra, hogy a vi­lá­gos­ság gyújtsa meg benne a kez­dés ké­pes­ségét az út járásához, amely ma­ga
a Vi­lá­gos­ság. A val­lásos tapasztalás és a meg­is­me­rési út egyazon történéssé vá­lá­sa az Én alkotása.”

Szerző: Székely Anikó
Ár: 2700 HUF
Mennyiség:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support